อพท. เสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดันอาหารชุมชนท่องเที่ยว อวดคนกรุง

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ยกระดับคุณภาพการบริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “Delicious Destination ปักหมุดสุดอร่อย By อพท.”นำอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่ยว จากพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด 21 เส้นทางท่องเที่ยว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด พร้อมสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจ สร้างมูลค่าเชื่อมโยงท้องถิ่นและผู้ประกอบการภาคธุรกิจได้โดยตรง หวังกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

 


          ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. ประธานในงานกล่าวว่า งาน “Delicious Destination ปักหมุดสุดอร่อย By อพท.” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นที่พิเศษของ อพท. ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารควบคู่การผลักดันเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เน้นจุดแข็งในด้านสินค้า และเอกลักษณ์อาหารถิ่นของไทย ซึ่งจะสังเกตได้ว่า จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีกระบวนการเชื่อมโยงและส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้องถิ่นมากขึ้น บวกกับการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกระบวนการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสอดรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างประสบการณ์บนรากฐานของเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านอาหารไทย ซึ่งถือเป็นการสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของรสชาติ วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส คุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนการตกแต่งที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด และเอกลักษณ์ของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากพื้นที่พิเศษ จึงเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นและสำคัญมากในการดึงดูด นักท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเป็นที่จดจำ

 

 

          โดยกิจกรรมภายในงาน “Delicious Destination ปักหมุดสุดอร่อย By อพท.” ได้รวบรวมกลุ่มชุมชนในเส้นทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาหารกว่า 21 เส้นทาง ในพินที่พิเศษ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เพชรบุรี เชียงราย จันทบุรี และตราด ที่ได้นำอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์มาให้ได้ชิมความอร่อยและเลือกซื้อหาถึงที่ อาทิ ข้าวแช่เพชรบุรี มรดกทางวิถีชีวิตจากกับข้าวชาวมอญสู่อาหารถิ่น หอยหวานสมุนไพร อาหารขึ้นชื่อของชุมชนบ้านคันนายาว จ.ตราด พายสับปะรดภูแล จากจังหวัดเชียงราย ตลอดจนอาหารทะเล และอาหารแปรรูปต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นมีความเฉพาะตัวและหาชิมได้ยาก ซึ่ง อพท.ได้รวมนำมาจัดจำหน่ายภายในงาน พร้อมด้วยกิจกรรมการสาธิตเมนูอาหารที่หาชิมได้ยาก และที่สำคัญคือภายในงานได้จัดให้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากชุมชนในพื้นที่พิเศษของอพท.และกลุ่มธุรกิจ เอเจนซี่จัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ กลุ่มธุรกิจไกด์นำเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม กลุ่มผู้ประกอบการห้างร้านขายของฝาก เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการอาหารในชุมชน ฯ เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายได้โดยตรง และมีโอกาสพัฒนาต่อยอดในการปรับ ประยุกต์ เมนูอาหารที่ตอบโจทย์ แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และเสน่ห์ของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และเสน่ห์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักสร้างการยอมรับในวงกว้าง สามารถดึงดูดความสนใจ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของอพท.ได้ โดยผลลัพท์ที่สำคัญที่สุดคือ สามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน

 

 

 


TOP